0917-280-0917

الناز کارگر

-

دبیر کاروفناوری
خانم کارگر

الناز کارگر

-

دبیر کاروفناوری

پایه تدریس:

پایه هفتم و هشتم

میزان سابقه فعالیت:

5 سال

شروع به کار در درخشش:

1402

مدارک تحصیلی

کارشناسی - ارتباط تصویری - دانشگاه سپهر اصفهان
کارشناسی ارشد – ارتباط تصویری - دانشگاه شیراز

مدارس با سابقه فعالیت

دبیرستان دخترانه سما
دبیرستان دخترانه متین