0917-280-0917

اکرم الشریعه عمادی

خانم عماد

اکرم الشریعه عمادی

سمت:

دبیر ادبیات فارسی

میزان سابقه فعالیت:

نامشخص

شروع به کار در درخشش:

نامشخص

مدارک تحصیلی

کارشناسی زبان و ادبیات فارسی

مدارس با سابقه فعالیت