0917-280-0917

زهرا امین صفائی

خانم امین صفایی

زهرا امین صفائی

سمت:

مربی بهداشت

میزان سابقه فعالیت:

نامشخص

شروع به کار در درخشش:

نامشخص

مدارک تحصیلی

کارشناسی زیست شناسی

مدارس با سابقه فعالیت