0917-280-0917

زهرا قاسمی

زهرا قاسمی

زهرا قاسمی

سمت:

دبیر زبان انگلیسی

میزان سابقه فعالیت:

نامشخص

شروع به کار در درخشش:

نامشخص

مدارک تحصیلی

مدارس با سابقه فعالیت