0917-280-0917

سیده ساناز رسولی

خانم رسولی

سیده ساناز رسولی

سمت:

معاون پرورشی

میزان سابقه فعالیت:

10 سال

شروع به کار در درخشش:

1400

مدارک تحصیلی

کارشناسی هنر های نمایشی گرایش عروسک سازی و عروسک گردانی

مدارس با سابقه فعالیت

مدارس و آموزشگاه های برتر

مقالات و دستاوردها:

کسب مقام اول ناحیه در رشته تئاتر صحنه ایی در سال های 1387، 1390، 1394، 1395
کسب مقام اول استانی در رشته تئاتر عروسکی در سال 1387
کسب مقام اول استانی در رشته تئاتر صحنه ایی در سال های 1391 و 1393، 1394
کسب مقام اول ناحیه در رشته تئاتر عروسکی در سال 1392
کسب مقام اول کشوری در رشته تئاتر عروسکی در سال های 1395، 1394