0917-280-0917

فاطمه جعفرپور

خانم جعفرپور

فاطمه جعفرپور

سمت:

دبیرکاروفناوری

میزان سابقه فعالیت:

نامشخص

شروع به کار در درخشش:

نامشخص

مدارک تحصیلی

کارشناسی معماری

مدارس با سابقه فعالیت