0917-280-0917

مرضیه ایزدخواست

خانم ایزدخواست

مرضیه ایزدخواست

سمت:

معاون آموزشی

میزان سابقه فعالیت:

نامشخص

شروع به کار در درخشش:

نامشخص

مدارک تحصیلی

کارشناسی مدیریت بازرگانی

مدارس با سابقه فعالیت