0917-280-0917

ملیحه روزی طلب

-

دبیرکاروفناوری
بدون عکس

ملیحه روزی طلب

-

دبیرکاروفناوری

پایه تدریس:

پایه هشتم و نهم

میزان سابقه فعالیت:

نامشخص

شروع به کار در درخشش:

1402

مدارک تحصیلی

کارشناسی ارشد مهندسی معماری

مدارس با سابقه فعالیت