0917-280-0917

پروین زیدی

پروین زیدی دبیر تربیت بدنی یازدهم

پروین زیدی

سمت:

دبیر تربیت بدنی

میزان سابقه فعالیت:

19 سال

شروع به کار در درخشش:

سال 1402

مدارک تحصیلی

کارشناسی تربیت بدنی و علوم ورزشی

مدارس با سابقه فعالیت

ستارگان، عطروش و دانشگاه شیراز

مقالات و دستاوردها:

مقام اول قهرمانی کشور در آمادگی جسمانی در چند سال متوالی
کسب مقام اول استان مسابقات فرهنگی ناحیه 2

معرفی از زبان خودتان

خواستار انرژی مثبت و پرشور و هیجان بودن تمامی دوستان می باشم