اعضا دپارتمان مشاوره درخشش

علیرضا پورخانی
آقای توتونچی

خدمات دپارتمان مشاوره درخشش

برگزاری کارگاه های تخصصی ویژه دانش آموزان

برگزاری دوره ها و جلسات انتخاب رشته

برگزاری جلسات مشاوره و پشتیبانی تحصیلی

برگزاری کارگاه های تخصصی ویژه والدین