متوسطه اول شعبه قصردشت

شیراز، خیابان قصردشت، روبروی دانشکده دندانپزشکی

متوسطه اول شعبه فرهنگ شهر

شیراز، خیابان فرهنگ شهر، حد فاصل کوچه 6 و 8

متوسطه دوم شعبه قصردشت

شیراز، خیابان قصردشت، روبروی دانشکده دندانپزشکی

آموزشگاه کنکور درخشش

شیراز، خیابان قصردشت، روبروی دانشکده دندانپزشکی