0917-280-0917

حکیمه دسترنج

خانم دسترنج

حکیمه دسترنج

سمت:

دبیرکاروفناوری

میزان سابقه فعالیت:

نامشخص

شروع به کار در درخشش:

نامشخص

مدارک تحصیلی

کارشناسی ارشد صنایع دستی

مدارس با سابقه فعالیت