0917-280-0917

خدیجه قزلباش

خانم قزلباش

خدیجه قزلباش

سمت:

خدمتگزار

میزان سابقه فعالیت:

نامشخص

شروع به کار در درخشش:

نامشخص

مدارک تحصیلی

مدارس با سابقه فعالیت