0917-280-0917

مرجان درخشان فر

-

دبیر تربیت بدنی
خانم درخشان فر

مرجان درخشان فر

-

دبیر تربیت بدنی

پایه تدریس:

پایه هفتم، هشتم و نهم

میزان سابقه فعالیت:

13 سال

شروع به کار در درخشش:

1403

مدارک تحصیلی

کارشناسی شیمی کاربردی

مدارس با سابقه فعالیت

مقالات و دستاوردها:

مقام اول کشوری ایروبیک
مقام دوم کشوری آیروبیک