0917-280-0917

سارا خداپرست

-

دبیر شیمی
خانم خدا پرست

سارا خداپرست

-

دبیر شیمی

پایه تدریس:

پایه هفتم

میزان سابقه فعالیت:

22 سال

شروع به کار در درخشش:

1403

مدارک تحصیلی

کارشناسی ارشد بیوشیمی

مدارس با سابقه فعالیت