0917-280-0917

طاهره زارعی

-

دبیر تربیت بدنی
خانم طاهره زارعی

طاهره زارعی

-

دبیر تربیت بدنی

پایه تدریس:

پایه هفتم، هشتم و نهم

میزان سابقه فعالیت:

16سال

شروع به کار در درخشش:

نامشخص

مدارک تحصیلی

کارشناسی ارشد رفتار حرکتی

مدارس با سابقه فعالیت