0917-280-0917

طاهره شعبانی

خانم شعبانی

طاهره شعبانی

سمت:

معاون آموزشی

میزان سابقه فعالیت:

نامشخص

شروع به کار در درخشش:

نامشخص

مدارک تحصیلی

کارشناسی ارشد حقوق

مدارس با سابقه فعالیت