0917-280-0917

ملیحه قناعت پیشه

-

دبیر مطالعات اجتماعی

ملیحه قناعت پیشه

-

دبیر مطالعات اجتماعی

پایه تدریس:

پایه هفتم

میزان سابقه فعالیت:

نامشخص

شروع به کار در درخشش:

نامشخص

مدارک تحصیلی

مدارس با سابقه فعالیت