0917-280-0917

مدیر شعبه فرهنگ شهر

مدیر شعبه فرهنگ شهر

سمت:

نامشخص

میزان سابقه فعالیت:

نامشخص

شروع به کار در درخشش:

نامشخص

مدارک تحصیلی

مدارس با سابقه فعالیت