0917-280-0917

مرضیه کریمی

-

دبیر عربی و پیام های آسمانی

مرضیه کریمی

-

دبیر عربی و پیام های آسمانی

پایه تدریس:

پایه هفتم، هشتم و نهم

میزان سابقه فعالیت:

نامشخص

شروع به کار در درخشش:

1403

مدارک تحصیلی

کارشناسی الهیات

مدارس با سابقه فعالیت

مدرسه شاهد، مدرسه پرتو علوی، مدرسه اسوه، مدرسه شایستگان و مدرسه نهال
آموزشگاه کنکور فرهنگ ، آموزشگاه کنکور آیندگان و آموزشگاه کنکور پگاه