0917-280-0917

مریم ایزدی

-

دبیر ادبیات فارسی

مریم ایزدی

-

دبیر ادبیات فارسی

پایه تدریس:

نامشخص

میزان سابقه فعالیت:

10

شروع به کار در درخشش:

1403

مدارک تحصیلی

کارشناسی زبان و ادبیات فارسی گرایش محض
کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی گرایش محض
دکترا زبان و ادبیات فارسی گرایش محض

مدارس با سابقه فعالیت

دبیرستان بهشت دانش، دبیرستان مائده، دبیرستان برهان، از راه دور سرافرازان
دبیرستان پردیس، دبیرستان سرآمد و دانشگاه آزاد شیراز