0917-280-0917

مریم زارعی

-

دبیر زبان انگلیسی
خانم مریم زارعی

مریم زارعی

-

دبیر زبان انگلیسی

پایه تدریس:

پایه نهم

میزان سابقه فعالیت:

4 سال

شروع به کار در درخشش:

1403

مدارک تحصیلی

کارشناسی دبیری زبان انگلیسی
کارشناسی ارشد دبیری زبان انگلیسی

مدارس با سابقه فعالیت