0917-280-0917

مژگان شریف حسینی

-

دبیر فرهنگ و هنر ، کاروفناوری
خانم شریف حسینی

مژگان شریف حسینی

-

دبیر فرهنگ و هنر ، کاروفناوری

پایه تدریس:

پایه هفتم، هشتم و نهم

میزان سابقه فعالیت:

11

شروع به کار در درخشش:

1403

مدارک تحصیلی

مدارس با سابقه فعالیت

دبستان غیردولتی توحید
دانشگاه علمی کاربردی غدیر

مقالات و دستاوردها:

کارت مربی هنر سازمان فنی و حرفه ای شیراز
مدرک هنرهای تجسمی فنی و حرفه ای شیراز