0917-280-0917

نرگس اوجی

خانم اوجی

نرگس اوجی

سمت:

دبیر ریاضی

میزان سابقه فعالیت:

نامشخص

شروع به کار در درخشش:

نامشخص

مدارک تحصیلی

کارشناسی ریاضی

مدارس با سابقه فعالیت