0917-280-0917

رضا دهقانی

رضا دهقانی دبیر ریاضی هشتم

رضا دهقانی

سمت:

دبیر ریاضی

پایه تدریس:

هشتم

رشته تدریس:

متوسطه اول

شروع به کار در درخشش:

سال 1401

میزان سابقه فعالیت:

22سال

شروع به کار در درخشش:

سال 1401

میزان سابقه فعالیت:

22سال

مدارک تحصیلی

کارشناسی ریاضی
کارشناسی ارشد ریاضی گرایش جبر و توپولوژی

مدارس با سابقه فعالیت

تیزهوشان از سال 1386 تاکنون

مقالات و دستاوردها

سرگروه استانی ریاضی سمپاد،
عضو دبیرخانه کشوری ریاضی،
ناظر جشنواره کشوری خوارزمی

معرفی از زبان خودتان

ریاضی فراتر از محاسبات، بی درنگ نیازمند حل مسأله هوشمندانه و کاوش شهودی دیدگاه‌های جدید است. افرادی که به ریاضیات تمایل دارند اغلب نه تنها خلاقیت را می بینند بلکه یک ارزش زیباشناختی را نیز در آن درک می کنند.