0917-280-0917

مهندس علیرضا پاک نیت

مهندس علیرضا پاک نیت

سمت:

موسس و مدیرعامل مجتمع

میزان سابقه فعالیت:

۱۲ سال

شروع به کار در درخشش:

سال ۸۹

مدارک تحصیلی

کارشناسی IT دانشگاه تهران
کارشناسی ارشد IT امیرکبیر

مدارس با سابقه فعالیت

مجتمع آموزشی درخشش

ویدئوی آموزشی

در این بخش میتوانید ویدئوهای

مهندس علیرضا پاک نیت

را مشاهده کنید