0917-280-0917

شیما رسته

1خانم رسته

شیما رسته

سمت:

معاون مجتمع

میزان سابقه فعالیت:

نامشخص

شروع به کار در درخشش:

نامشخص

مدارک تحصیلی

مدارس با سابقه فعالیت