0917-280-0917

محمد علی همت

محمد علی همت

سمت:

دبیر تست شیمی

پایه تدریس:

یایه دهم ، یازدهم

رشته تدریس:

تجربی و ریاضی

شروع به کار در درخشش:

سال 1403

میزان سابقه فعالیت:

10 سال

شروع به کار در درخشش:

سال 1403

میزان سابقه فعالیت:

10 سال

مدارک تحصیلی

کارشناسی نفت

مدارس با سابقه فعالیت

دبیر مدارس خاص