0917-280-0917

مریم فیروزآبادی

مریم فیروزآبادی

مریم فیروزآبادی

سمت:

دبیر عربی

میزان سابقه فعالیت:

15سال

شروع به کار در درخشش:

سال 1396

مدارک تحصیلی

کارشناسی زبان و ادبیات عرب

مدارس با سابقه فعالیت

نمونه دولتی یاس

معرفی از زبان خودتان

باتوجه به اینکه درس عربی بسیار فرار میباشد تمام تلاش خود را در جهت تفهیم مطالب انجام خواهم داد تاعلاوه بر خارج کردن کلاس از حالت یکنواختی حس علاقه را برای درک بیشتر درس فراهم کنم.تدریس بخش اعظم قواعد همراه با بازی شعر در کلاس به امر یادگیری کمک بیشتری خواهد کرد.لذا امیدوارم به کارگیری این تجارب بتواند عامل موفقیت دانش آموزان عزیزم در سال تحصیلی جدید میباشد.