0917-280-0917

مهناز کیانی

مهناز کیانی

سمت:

دبیر ادبیات فارسی

پایه تدریس:

پایه دوازدهم

رشته تدریس:

تجربی و ریاضی

شروع به کار در درخشش:

سال 1403

میزان سابقه فعالیت:

21 سال

شروع به کار در درخشش:

سال 1403

میزان سابقه فعالیت:

21 سال

مدارک تحصیلی

کارشناسی ارشد ادبیات فارسی

مدارس با سابقه فعالیت

مدارس خاص و شاهد