0917-280-0917

مژگان خبازی زوج

مژگان خبازی زوج

سمت:

دبیر عربی

پایه تدریس:

پایه یازدهم

رشته تدریس:

تجربی و ریاضی

شروع به کار در درخشش:

سال 1403

میزان سابقه فعالیت:

25 سال

شروع به کار در درخشش:

سال 1403

میزان سابقه فعالیت:

25 سال

مدارک تحصیلی

کارشناسی ادبیات عرب

مدارس با سابقه فعالیت

دبیر نمونه دولتی و مدارس خاص