0917-280-0917

مژگان معارف

مژگان معارف

سمت:

دبیر زبان انگلیسی

پایه تدریس:

پایه دهم

رشته تدریس:

تجربی و ریاضی

شروع به کار در درخشش:

سال 1403

میزان سابقه فعالیت:

7 سال

شروع به کار در درخشش:

سال 1403

میزان سابقه فعالیت:

7 سال

مدارک تحصیلی

کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی
کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی

مدارس با سابقه فعالیت

مدارس و آموزشگاه های خاص و برتر